phone-icon

Karta ewidencji czasu pracy – jak ją prowadzić?

Opublikowano:

Bez kategorii


Zarządzanie dokumentacją pracowniczą to istotny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Dokumenty te muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przeciwnym razie firma może narazić się na poważne konsekwencje prawne. Wśród dokumentów osobowych pracownika szczególną uwagę należy zwrócić na kartę ewidencji czasu pracy.

Karta ewidencji czasu pracy – czy jest obowiązkowa?

karta ewidencji czasu pracy

Karta ewidencji czasu pracy to dokument, w którym rejestrowane są godziny pracy pracownika. To istotny element dokumentacji pracowniczej, pozwalający na monitorowanie czasu pracy oraz ewentualne uregulowanie nadgodzin.

Zgodnie z przepisami prawa pracy w Polsce, prowadzenie karty ewidencji czasu pracy jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy, który zatrudnia chociażby jednego pracownika na podstawie tytułu umowy zlecenia. Karta ta musi być przechowywana w sposób zabezpieczający przed jej zniszczeniem lub zaginięciem, a dostęp do niej powinien być ograniczony do osób upoważnionych.

Czy karta ewidencji czasu pracy jest obowiązkowa?

Tak, karta ewidencji czasu pracy jest dokumentem obowiązkowym dla każdego pracodawcy. Nieprawidłowości w jej prowadzeniu mogą skutkować nałożeniem przez Państwową Inspekcję Pracy sankcji finansowych oraz innych kar administracyjnych.

Co mówi prawo? Artykuł 149 kodeksu pracy:

§  1.  Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

§  2.  W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.

Ewidencję czasu pracy wypełnia pracodawca, osoba przez niego upoważniona lub sam pracownik. Jest to zazwyczaj osoba odpowiedzialna za kwestie kadrowe w przedsiębiorstwie. Istotne jest, aby dane wpisywane na kartę były dokładne i rzetelne, gdyż błędy mogą skutkować problemami prawnymi oraz finansowymi dla firmy.

Karta ewidencji czasu pracy jest integralną częścią akt osobowych pracownika i musi być przechowywana wraz z innymi dokumentami pracowniczymi. W praktyce oznacza to, że karta ta powinna być załączona do akt osobowych pracownika i przechowywana w bezpiecznym miejscu, z dostępem ograniczonym do upoważnionego personelu.

Czy roczna ewidencja czasu pracy jest obowiązkowa?

Tak, roczna ewidencja czasu pracy jest obowiązkowa i powinna być sporządzona na koniec każdego roku kalendarzowego. Dokument ten podsumowuje czas pracy pracownika w danym roku, uwzględniając wszystkie dni pracy, urlopy i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności. Roczna karta ewidencji czasu pracy stanowi podstawę do rozliczeń podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących limitów w liczbie przepracowanych godzin.

Przestrzeganie zasad dotyczących prowadzenia karty ewidencji czasu pracy jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy, ale również świadczy o jego profesjonalizmie i dbałości o prawidłowe stosunki z pracownikami. Dlatego warto zadbać o odpowiednie szkolenie personelu odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz o dostęp do aktualnych informacji na temat obowiązujących przepisów i zmian w nich.

karta ewidencji czasu pracy

Jak prowadzić kartę ewidencji czasu pracy?

Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy wymaga znajomości i stosowania obowiązujących przepisów prawa pracy oraz zasad dotyczących ewidencji czasu obowiązku świadczenia pracy. Istotne jest również zachowanie odpowiednich standardów związanych z bezpieczeństwem i prywatnością danych pracowniczych.

Podstawowe informacje, które powinny znaleźć się na karcie ewidencji czasu pracy, to dane personalne pracownika, data rozpoczęcia i zakończenia pracy, informacja o liczbie przepracowanych godzin w danym dniu oraz informacje o urlopach, zwolnieniach lekarskich i innych nieobecnościach – np. w celu załatwienia spraw osobistych. Szczególnie zamieszczamy w nich także informację o czasie pracy pracownika młodocianego. Karta powinna być wypełniana na bieżąco, na co dzień, co umożliwi łatwą weryfikację i kontrolę nadgodzin oraz innych aspektów związanych z czasem wykonywaniem pracy.

Przy wypełnianiu karty ewidencji czasu pracy, zaleca się korzystanie z odpowiednich narzędzi informatycznych, które umożliwią automatyczne generowanie wpisów oraz obliczenia związane z czasem pracy – liczbą przepracowanych godzin i dni.

Roczna karta ewidencji czasu pracy jest podsumowaniem czasu pracy pracownika w danym roku kalendarzowym. Powinna zawierać wszystkie informacje umieszczone na miesięcznych kartach ewidencji pracy, w tym sumę godzin pracy, liczbę dni urlopu oraz usprawiedliwionych nieobecności. Jeśli pracodawca zatrudnia nieletnich – informację o czasie pracy pracownika młodocianego (szczególnie przy pracach wzbronionych młodocianym, które dozwolone są wyłącznie w celu odbycia przygotowania zawodowego). Roczna karta powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości, a jej weryfikacja powinna być dokonana przez pracodawcę lub upoważnioną do tego osobę.

Jak już wcześniej wspomniano, ewidencję czasu wypełnia pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, najczęściej pracownik działu kadr lub księgowości. Osoba ta powinna mieć odpowiednie kompetencje i wiedzę na temat zasad ewidencji pracy oraz obowiązujących przepisów prawa pracy.

Odpowiednie prowadzenie karty ewidencji czasu pracy jest kluczowe dla zapewnienia celów prawidłowego ustalenia i rozliczenia czasu pracy pracownika oraz uniknięcia ewentualnych konfliktów i sporów pracowniczych. Warto więc zadbać o to, by osoby odpowiedzialne za prowadzenie karty ewidencji czasu pracy były odpowiednio  przygotowane do tego zadania i regularnie aktualizowały swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów i zasad.

Karta ewidencji czasu pracy – o co musisz zadbać pod względem obowiązujących przepisów?

Karta ewidencji czasu pracy

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji pracy dla każdego zatrudnionego pracownika. Ewidencja ta musi być prowadzona w sposób rzetelny, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie oraz innych aktach prawnych.

Gdzie przechowywać roczną ewidencję czasu pracy?

Roczną ewidencję czasu pracy pracownika należy przechowywać w miejscu bezpiecznym, niedostępnym dla nieupoważnionych osób, aby zapewnić ochronę danych osobowych pracowników. Najlepiej jest przechowywać ją w specjalnym archiwum lub pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania dokumentacji kadrowej, z dostępem ograniczonym tylko dla osób upoważnionych, takich jak pracownicy działu kadr lub księgowości. Ważne jest również, aby dokumenty były zabezpieczone przed możliwością zniszczenia np. w wyniku pożaru czy zalania.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących ewidencji czasu pracy

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pracy może skutkować nałożeniem na pracodawcę sankcji finansowych przez Państwową Inspekcję Pracy. Ponadto brak prawidłowej ewidencji może być podstawą do sporów sądowych w sprawach dotyczących ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę, nadgodzin czy innych roszczeń pracowniczych. Dlatego też, prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy jest kluczowe dla uniknięcia negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Przykłady dobrych praktyk z zakresu przechowywania i archiwizowania kart ewidencji czasu pracy

Dobrą praktyką jest regularne przeglądanie i aktualizowanie kart ewidencji czasu pracy, aby zapewnić ich zgodność z obowiązującymi przepisami i uniknąć błędów czy nieścisłości. Warto również skorzystać z dostępnych na rynku systemów informatycznych, które umożliwiają automatyzację procesu ewidencji pracy, co znacząco ułatwia zarządzanie tą dokumentacją i minimalizuje ryzyko błędów. Jednym z takich systemów jest Baseline™ – nowoczesny System as a Service, który zawiera wszystko to, czego potrzebuje każdy pracodawca.

karta ewidencji czasu pracy

Podsumowanie

Prawidłowe prowadzenie i archiwizowanie kart ewidencji czasu pracy jest znaczącą kwestią dla każdego pracodawcy. Ważne jest, aby mieć na uwadze obowiązkowość prowadzenia dokumentacji oraz konieczność jej regularnego aktualizowania. Karta ewidencji czasu pracy powinna być wypełniana rzetelnie i na bieżąco, z uwzględnieniem wszystkich istotnych informacji dotyczących czasu pracy pracownika. Niezbędne jest również zapewnienie odpowiedniego przechowywania tych dokumentów, aby chronić dane osobowe pracowników i uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.

Jaki dokument rozpoczyna obieg dokumentów w obrocie handlowym?
Obieg dokumentów w firmie-schemat