phone-icon

Modele zarządzania zasobami ludzkimi – poznaj najbardziej znane!

Opublikowano:

Biznes


W dzisiejszych dynamicznie zmieniających się organizacjach kwestia zarządzania zasobami ludzkimi stała się filarem skuteczności i innowacyjności. Właściwe strategie HR mogą kreować kulturę pracy, wpływając na produktywność i zadowolenie pracowników. W niniejszym artykule zgłębimy tajniki trzech fundamentalnych modeli zarządzania zasobami ludzkimi. Omówione zostaną model harwardzki, Michigan i Schulera, które wywarły istotny wpływ na praktyki kadrowe na całym świecie. Przenikniemy przez ich charakterystyki, analizując założenia i praktyczne zastosowania, które mogą okazać się inspirujące i wartościowe dla specjalistów ds. zasobów ludzkimi odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz liderów biznesowych.

Modele zarządzania zasobami ludzkimi i ich funkcje.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) definiuje się jako proces planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania tego, jak rozporządza się zasobami ludzkimi w organizacji. Nie jest to jednak tylko biurokratyczny mechanizm. HR w nowoczesnych przedsiębiorstwach pełni rolę strategiczną, stając się narzędziem kreowania kultury organizacyjnej, budowania relacji z pracownikami i wspierania realizacji celów biznesowych. Funkcjonowanie działu HR opiera się na współpracy z innymi działami i odpowiednim zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz talentami, aby zapewnić organizacji kompetencje niezbędne do osiągnięcia celów biznesowych.

Podstawowe cele zarządzania zasobami ludzkimi skoncentrowane są na maksymalizacji wydajności wykonywanej pracy oraz osiągnięciu zrównoważonego rozwoju organizacji. Obejmują one m.in. rekrutację, selekcję, szkolenia, ocenę wydajności czy motywowanie zatrudnionych pracowników. Wspierają również zarząd w strategicznych decyzjach dotyczących kierunków rozwoju organizacji poprzez analizę i planowanie zasobów ludzkich. Dział HR odpowiada też za kreowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego oraz wpieranie inicjatyw doskonalących kwalifikacje pracowników.

Metody zarządzaniem zasobami ludzkimi przeszły przez wiele etapów ewolucji, począwszy od prostego zarządzania osobowego, poprzez rozwój nauki zarządzania, aż po nowoczesne, złożone i strategiczne podejście do zarządzania ludźmi. Historycznie, modele zarządzania zmieniały się pod wpływem czynników sytuacyjnych takich jak technologia, ekonomia czy zmieniające się struktury zatrudnienia i prawo pracy. Koncepcje zarządzania HR były formowane i modyfikowane, dostosowując się do aktualnych potrzeb i wyzwań rynkowych.

Efektywne wdrażanie zarządzania zasobami ludzkimi pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu każdej organizacji. Nie tylko wpływa na kwestie operacyjne, ale również na kulturę organizacyjną i relacje między pracownikami. Skuteczne HR stawia ludzi i ich potrzeby w centrum działania firmy, dopasowując strategie zarządzania ludźmi do ogólnej misji i realizacji celów organizacji. Przekłada się to bezpośrednio na wyniki finansowe firmy, jej pozycję na rynku oraz zdolność do innowacji i adaptacji w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

modele zarządzania zasobami ludzkimi

Najpopularniejsze modele zarządzania zasobami ludzkimi.

Model Harvardzki

Model Harvardzki, często określany jako „Model soft HRM”, został opracowany na Uniwersytecie Harvarda w latach 80. XX wieku. Koncentruje się na ludziach i na ich zdolności rozwoju, traktując pracowników jako zasoby ludzkie, które mogą być rozwijane dla osiągnięcia większej efektywności i produktywności. Ważne jest tu zaangażowanie pracowników, które zdaniem twórców modelu, wpływa na jakość pracy oraz poziom zadowolenia i lojalności wobec firmy. Kluczowe dla tego modelu jest uwzględnienie interesów różnych interesariuszy oraz konieczność dostosowania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi do specyfiki danej organizacji tak, aby zarządzanie zasobami ludzkimi było najbardziej efektywne.

Model Michigan

Model Michigan, czyli „Model hard HRM”, koncentruje się na strategii i kontroli. Zasoby ludzkie są tu postrzegane głównie przez pryzmat potrzeb, łączy się je ze strategią przedsiębiorstwa i strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Model Michigan podkreśla wagę spójności między strategią organizacji, a praktykami HRM, zwracając uwagę na aspekty takie jak selekcja, ocena wyników, nagradzanie oraz rozwój pracowników w kontekście ich dopasowania do wyznaczonych celów organizacyjnych. Sztywna i systematyczna kontrola jest kluczową cechą tego modelu, z naciskiem na mierzenie i ocenianie wydajności pracowników.

Model Schulera

Model Schulera zakłada, że praktyki zarządzania zasobami ludzkimi powinny być bezpośrednio powiązane ze strategią organizacji. W tym kontekście, zarządzanie zasobami ludzkimi jest postrzegane jako narzędzie wspierające realizację celów strategicznych poprzez odpowiednie praktyki, takie jak rekrutacja, selekcja, rozwój oraz nagradzanie nowych pracowników. Model ten kładzie szczególny nacisk na rolę międzynarodowego otoczenia biznesowego, uwzględniając różne konteksty kulturowe, ekonomiczne i prawne, które wpływają na praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach działających globalnie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – jakie narzędzia mogą Ci w tym pomóc?

modele zarządzania zasobami ludzkimi

W obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej technologia staje się nieodłącznym elementem wspierającym zarządzanie strategią firmy ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi technologicznych może zdecydowanie usprawnić procesy HR, zarówno w zakresie rekrutacji, jak i zarządzania personelem czy analizowania danych pracowników. Efektywne technologie mogą również zminimalizować ryzyko błędów i umożliwić bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji obejmujących zasoby ludzkie.

Systemy Informacji Zasobów Ludzkich (HRIS)

HRIS stanowią centralne miejsce do zbierania, przechowywania, przetwarzania i analizowania danych pracowniczych. Te cyfrowe platformy pozwalają działowi HR na łatwe i szybkie dostęp do kluczowych danych, wspierając efektywne zarządzanie personelem. Pozwala to na automatyzację wielu procesów, takich jak prowadzenie ewidencji pracowników, zarządzanie urlopami, monitorowanie wydajności pracowniczej czy screening CV wspomagający dobór pracowników.

modele zarządzania zasobami ludzkimi

Automatyzacja Procesów HR

Automatyzacja procesów HR, za pomocą odpowiednich oprogramowań, może znacząco zwiększyć efektywność działu zarządzania zasobami ludzkimi. Narzędzia takie jak platformy onboardingowe czy systemy zarządzania wydajnością umożliwiają zminimalizowanie zaangażowania ludzkiego w rutynowe zadania takie jak dobór pracowników, co pozwala działowi HR skupić się na bardziej wartościowych aspektach pracy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak strategia personalna czy rozwój talentów.

Narzędzia do Analizy Danych i Raportowania

W dobie big data, narzędzia do analizy danych pracowniczych oraz generowania raportów zdobywają na znaczeniu, umożliwiając organizacjom dostęp do istotnych wniosków na temat ich zespołu. Od analizy wskaźników wydajności, przez badania zaangażowania, po analizy rotacji pracowników – korzystanie z analizy danych może pomóc liderom HR w lepszym rozumieniu dynamiki zespołów i wyzwań, przed jakimi stoją. Jednym z takich narzędzi może być Baseline – kompleksowy CRM, który wspomoże aspekty operacyjne Twojej firmy, sprawiając, że zarządzanie w obszarze zasobów ludzkich będzie pestką!

Podsumowanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi kluczowy element w funkcjonowaniu każdej organizacji, determinując jej zdolność do osiągnięcia celów biznesowych. Różnorodność modeli zarządzania, takich jak Harvardzki, Michigan czy Schuler, pozwala dostosować strategie HR do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa. Jednocześnie, rozwój technologiczny oferuje narzędzia, które usprawniają i automatyzują procesy HR, sprzyjając efektywnemu zarządzaniu talentami i podejmowaniu świadomych decyzji opartych na danych. Ostatecznie, świadome zarządzanie zasobami ludzkimi przekłada się na sukces organizacji na różnych płaszczyznach.

Karta ewidencji czasu pracy – jak ją prowadzić?
Metody zarządzania projektami – jak wybrać odpowiedni?