phone-icon

Świąteczna Promocja na urządzenia Brother

Opublikowano:


Do końca stycznia 2016, przy zakupie Elektronicznego Obiegu Dokumentów Baseline™ otrzymasz w prezencie niezbędny sprzęt firmy Brother! Połączenie funkcjonalności systemu Baseline™ z niezawodnością urządzeń Brother to doskonały wybór i wprowadzenie innowacyjności w Twojej firmie.

Promocja obejmuje następujące urządzenia:
1. Drukarka kodów Brother QL-720NW
2. Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-8250DN

Zobacz jak działa obieg dokumentów

REGULAMIN
Świątecznej Promocji na urządzenia Brother

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji ”Świąteczna Promocja na urządzenia Brother” (dalej: Promocja) jest Baseline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000581581, posiadająca numer NIP: 679-30-90-715, REGON: 122812634 (dalej: Organizator Promocji lub Baseline),

 2. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 4. Promocja jest promocją czasową i obowiązuje w terminie określonym w Zasadach Promocji w pkt. 6,

 5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  • Uczestnik Promocji – firma zarejestrowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie będąca aktualnie klientem Organizatora Promocji, która w czasie trwania Promocji zgłosi uczestnictwo poprzez złożenie zamówienia na System Baseline™ oraz zakupi licencję bezterminową dla Systemu Baseline™ objętego Promocją na zasadach opisanych w pkt. 7,

  • Usługa U&S (Upgrade & Support) – usługa wsparcia technicznego świadczona w wymiarze obejmującym minimum 10 rbh/m-c (pakiet „Single 10”),

  • System Baseline™ – oprogramowanie komputerowe o konstrukcji modułowej przeznaczone dla przedsiębiorstw. Lista aktualnych modułów oprogramowania Baseline™ wraz z ich opisem opublikowana jest na stronie internetowej Baseline™,

  • Oferta – produkty z oferty Baseline w ramach Promocji,

  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji. Zasady Promocji.

 6. Promocja obowiązuje w dniach od 2015.12.15 do 2016.01.31,

 7. Promocja skierowana jest do podmiotów, które w Okresie promocyjnym dokonają zakupu oprogramowania Baseline™ wymienionego w punkcie 9 w zakresie:

  • silnik systemu, w wariancie zakupu programu w modelu licencji bezterminowej,

  • minimum 4 moduły systemu, w wariancie zakupu programu w modelu licencji bezterminowej,

  • usługa U&S w wariancie pakietu „Single 10” lub wyższym.

 8. Promocja polega na udzieleniu specjalnej ceny na zakup kompletu urządzeń firmy Brother wymienionych w punkcie 9 w okresie trwania Promocji,

 9. W ramach promocji Uczestnicy mogą dokonać zakupu 1 (jednego) kompletu urządzeń, w skład którego wchodzą dwa urządzenia firmy Brother w cenie 1,00 zł netto za sztukę (słownie: jeden złoty):

  • drukarka kodów i etykiet – model QL-720NW(cena nominalna 650,00 zł netto (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych),

  • urządzenie wielofunkcyjne – model (cena nominalna 2 500,00 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

 10. Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie,

 2. Zasady licencjonowania programów określa każdorazowo umowa licencji,

 3. Oferty promocyjne nie łączą się z innymi promocjami i rabatami,

 4. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci spółki Baseline, którzy w Okresie promocyjnym złożą u Organizatora zamówienie na zasadach objętych Promocją,

 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu,

 6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji,

 7. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny,

 8. Aktualnie obowiązujący cennik Baseline dostępny jest na żądanie,

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego,

 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Promocji,

 11. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie lub zawieszenia promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.