phone-icon

Deklaracja Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Baseline Sp. z o.o. Sp. k. (zwana dalej „Spółką”) zapewnia ochronę aktywów informacyjnych na każdym etapie ich przetwarzania. W tym celu wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach którego ustanowiono Politykę Bezpieczeństwa Informacji wskazującą kierunek i zasady działania w ww. obszarze. Polityka Bezpieczeństwa Informacji obejmuje swoim zakresem wszystkich pracowników Spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej formy cywilno-prawnej.

Szczególne znaczenie dla spółki Baseline mają jej zasoby informacyjne, obejmujące informacje przetwarzane wewnątrz przedsiębiorstwa (w tym dane należące do klientów Spółki), zasoby ludzkie oraz system teleinformatyczny. System teleinformatyczny, składający się z zasobów organizacyjnych, programowych i sprzętowych, przetwarza większość kluczowych informacji Spółki jak i jej klientów. Zachowanie integralności, poufności i dostępności danych informacyjnych jest zadaniem absolutnie priorytetowym.

Zarząd, świadomy negatywnego wpływu różnorodnych zagrożeń na prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, deklaruje zamiar ciągłego i kompleksowego rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących obszaru bezpieczeństwa informacji. W związku z powyższym, w celu wdrożenia, utrzymywania i rozwijania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Zarząd Spółki powołał uchwałą stanowisko Pełnomocnika ds. SZBI. Ustanowione polityki, zasady i procedury postępowania, podziały kompetencji oraz zakresy odpowiedzialności opisane w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązują wszystkich pracowników i współpracowników Spółki.